Tietosuojaseloste

Tämä on Navicre Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Viimeisin muutos 14.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Navicre Oy
Teknologiantie 1
90590 Oulu
puh. 08 551 5600
Y-tunnus 1464328-5

 

Yhteyshenkilö

Minna Nousiainen
Tekniikantie 12
02150 Espoo
puh. 044 775 3338
minna.nousiainen@fns.fi

 

Rekisterin nimi

Navicre Oy:n asiakas- ja prospektirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiak­kai­den ja po­ten­tiaa­lis­ten asiak­kai­den yh­teys­hen­ki­löi­den hen­ki­lö­tie­to­jen hal­lin­ta ja säi­lyt­tä­mi­nen asia­kas­suh­teen hoi­ta­mis­ta, myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­tä ja mui­ta yh­tey­de­not­to­ja var­ten.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja ovat tyypilliset asiakassuhteen hoitamisessa tarvittavat yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä yrityksen tai organisaation nimi, osoite ja tunnistetiedot.

 Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on olemassa. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tie­dot saa­daan suo­raan asiak­kaal­ta, Na­vic­ren työn­te­ki­jöil­tä (mm. käyn­ti­kor­tit), jul­ki­sis­ta tie­to­läh­teis­tä ja Na­vic­ren ta­lous­hal­lin­non jär­jes­tel­mis­tä ja Na­vic­ren hen­ki­lös­tö­jär­jes­tel­mäs­tä. Mark­ki­noin­nin osal­ta osoi­te­läh­teet on pää­sään­töi­ses­ti eri­tel­ty, mi­kä­li ne ovat mui­ta kuin en­sik­si mai­ni­tut.

 

Anonyymi verkkoanalytiikka

Web-si­vus­tom­me mu­kaut­ta­mi­sek­si ja ke­hit­tä­mi­sek­si voim­me ke­rä­tä eväs­tei­den avul­la tie­to­ja sii­tä, kuin­ka käy­tät si­vus­toam­me. Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme Google Analyticsia – lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/.

Jos et ha­lua vas­taa­not­taa näi­tä eväs­tei­tä, suo­sit­te­lem­me, et­tä muu­tat se­lai­me­si ase­tuk­sia.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteri ja rekisterinpitäjän järjestelmä sijaitsevat EU:n alueella, mutta rekisterinpitäjällä on palvelun toteuttamista varten myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasjärjestelmään ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain Navicren henkilökuntaan kuuluvat henkilöt henkilökohtaisella salasanalla. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

 

Tarkastusoikeus ja muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle; tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi.